تحقیقات در مورد اثرات مکان بر میوه سیب

تحقیقات در مورد اثرات مکان در داخل تاج بر روی متابولیت های اولیه و ثانویه اهمیت قرار گرفتن در معرض نور را بر کیفیت میوه سیب نشان داد.

بالاترین میزان فنل کل در میوه‌های برتر مشاهده شد طرز تهیه زیتون سیاه، اما تنها با میوه‌های داخلی و میوه‌های سمت غربی تاج پوشش تفاوت معنی‌داری داشت (جدول 6).

تفاوت معنی داری در محتوای فنل کل در مقایسه با موقعیت تاج پوشش داخلی بهترین زمان مصرف پودر سنجد، غربی و شرقی وجود نداشت.

با بررسی ترکیب ترکیبات فنلی، میوه‌های برتر مقادیر قابل توجهی بالاتری از اکثر گلیکوزیدهای کورستین (هیپروسید، ایزوکورسیترین، کوئرسیترین و روتین) و پروسیانیدین B2 را نسبت به میوه‌های سایر موقعیت‌های تاج‌دار انباشته کردند (جدول 8). موقعیت تاج بر محتوای اسید کلروژنیک و (-) -اپیکاتچین تأثیری نداشت.

سیب ها از داخل تاج پوشش بیشترین مقدار کل ترکیبات تری ترپن را جمع آوری کردند و تفاوت معنی داری با میوه های سمت بالا و غربی تاج پوشش داشتند (جدول 6).

داده‌های ما نشان می‌دهد که غلظت ترکیبات تری ترپن را می‌توان به تابش خورشید نسبت داد و با مقدار نور دریافتی خورشید رابطه منفی دارد.

داده های سایر مطالعات نشان می دهد که تفاوت سطح تابش بین میوه های در معرض آفتاب و میوه های سایه دار باعث شکل گیری موم میوه متفاوت و ساختار آن می شود ماهی قزل آلا، و این می تواند محتوای بالاتر ترکیبات تری ترپن را در پوست میوه از داخل و داخل توضیح دهد. موقعیت های سمت شرقی، که در آن روشنایی کمتر است.

با بررسی ترکیبات ترکیبات تری ترپن، تفاوت معنی داری در محتوای اسید بتولینیک، اورسولیک و اولئونولیک مشاهده شد.

فقط محتوای اسید کورزولیک کمتر به موقعیت تاج میوه وابسته بود.

مقادیر بالاتر ترکیبات فعال زیستی در میوه ها از موقعیت تاج پوشش بالا و غربی میوه آرایی سیب، فعالیت بیشتر رادیکال رادیکال را مشخص می کند (جدول 6).

این یافته ها در راستای مطالعات دروگودی و پانتلیدیس و حمادزیریپی و همکاران است که در آن محتوای آنتی اکسیدانی در موقعیت های بالایی تاج درخت بیشتر بود.

  • منابع:
  1. Apple Fruit Growth and Quality Depend on the Position in Tree Canopy
  • تبلیغات:
  1. بررسی انواع کیف چرم و مقایسه کیفیت آن ها
  2. ساخت مدرسه ابتدایی توسط کشیش با آجر
  3. با مصرف توت دیابت را درمان کنید!
  4. مردی که با مصرف ترشی 120 سال عمر کرد