پیاز داغ در تهران باعث خودکشی زنی شد

دیدگاه‌های آموزشی مربوط به محیط به جنبه بیرونی معلم در مؤسسه خود، مانند حمایت رهبر و همتایان دپارتمان، تعداد دانش‌آموزان در یک گروه کوچک PBL، امکانات آموزشی و یادگیری، پاداش‌های سازمانی اشاره دارد.

معلمان و فرصت هایی برای توسعه شخصی رفتار به فعالیت های آموزشی در جلسات گروهی کوچک PBL، مانند تحریک یادگیری سازنده/فعال، یادگیری خودراهبری، یادگیری زمینه ای و یادگیری مشارکتی دانش آموزان اشاره دارد.

شایستگی ها به دانش، مهارت ها و نگرش معلمان برای تحریک و پرسش، ارائه اطلاعات، مشاهده و تجزیه و تحلیل و ارائه بازخورد اطلاق می شود.

پیاز داغ در تهران به دلیل نوع و خاصیت آن با سایر مکان ها متفاوت است و دارای عطر و طعم خاصی است.

باورها به ارزش های یاددهی و یادگیری معلمان با توجه به یادگیری دانش آموزان در بحث های گروهی کوچک اشاره دارد.هویت به این اشاره دارد که چگونه معلم هویت حرفه ای خود را به عنوان تخصص آموزشی و تربیتی تعریف می کند یا می بیند.

توجه به این شش جنبه در سنجش دیدگاه تدریس معلمان ممکن است به مؤسسات آموزشی کمک کند تا موانعی را که معلمان با آن روبرو هستند شناسایی کرده و نیازهای توسعه اساتید را بشناسند.

برای عملکرد صحیح در PBL، دیدگاه های تدریس معلمان، همانطور که با آن شش جنبه سنجیده می شود، باید در جهت دانش آموز محور باشد.

هنگامی که یک یا چند جنبه جهت معلم محوری را نشان می دهند، مانعی را برای انجام رفتارهای دانش آموز محور نشان می دهند. این یافته به مؤسسات آموزشی کمک می‌کند تا نیازهای معلمان فردی و به‌ویژه اینکه چگونه توسعه اساتید می‌تواند به رفع این نیازها کمک کند، بشناسند.

ابزار جدیدی به نام دیدگاه‌های دانش‌آموز محور در تدریس (SCPT) بر اساس شش سطح مدل پیاز برای سنجش دیدگاه‌های تدریس معلمان پیشنهاد شده است.

یک ساز صوتی باید از اعتبار داخلی و خارجی قابل قبولی برخوردار باشد. اعتبار سنجی داخلی پرسشنامه انجام خواهد شد تا تأیید شود که SCPT می تواند دیدگاه های تدریس معلمان را بر اساس شش جنبه، همگرایی یا نسبت اشتراک آیتم ها در یک خرده مقیاس، و تمایز یک خرده مقیاس از سایر خرده مقیاس ها به صورت کمی اندازه گیری کند.

علاوه بر این، اعتبار سنجی خارجی برای ارائه شواهدی انجام خواهد شد که نشان می دهد SCPT می تواند دیدگاه های تدریس معلمان را بر اساس شش جنبه با توجه به میزان آموزش PBL که در آن شرکت داشته اند متمایز کند.