کشمش انگور قرمز موجب پوسیدگی دندان می شود

مطالعه دوم اثرات عصاره فنلی متانولی کشمش انگور قرمز کورنتی و سولتان را بر سلول های سرطانی روده بزرگ انسانی بررسی کرد.

ز یک طرف، تمام عصاره های کشمش از طریق تحریک آپوپتوز، تکثیر سلولی را سرکوب کردند و از طرف دیگر، هنگامی که سلول ها توسط TNF-α تحریک شدند.

آنها یک همبستگی منفی معنی دار آماری بین سطوح و غلظت پلی فنل پیدا کردند که ممکن است.

نقش این ترکیبات را در پاسخ های ضد التهابی و ضد تکثیر نشان دهد. رشد AGS بیشتر توسط عصاره های 500 میکروگرم از دو رقم مهار شد.

با این وجود، هیچ کاهش قابل توجهی در سطح وجود نداشت. این واقعیت که هیچ تغییری در سطوح وجود نداشت، در حالی که کاهش یافت.

دخالت تنظیم را پیشنهاد کرد اما فاکتور رونویسی را با محدود کردن تکثیر سلول سرطان معده انسان از طریق تحریک آپوپتوز و سرکوب سطوح ثابت کرد.

با این حال، مکانیسم های القای آپوپتوز و ترکیبات زیست فعال خاص مسئول آن مشخص نیست و باید تحقیقات بیشتری انجام شود.

از یک طرف، تمام عصاره های 500 میکروگرم از طریق تحریک آپوپتوز، تکثیر سلولی را سرکوب کردند و از طرف دیگر، هنگامی که سلول ها توسط TNF-α تحریک شدند.

فعالیت ضد التهابی 5 عصاره هیدروالکلی کشمش را بر روی در سطح معده مورد مطالعه قرار دادند.

یک سیتوکین است که نقش کلیدی در بیماری های معده ایفا می کند و توسط سلول های اپیتلیال معده در طی التهاب معده آزاد می شود.

این مطالعه با سلول‌های آدنوکارسینومای انسانی انجام شد. فقط گونه ترکی به طور قابل توجهی را مهار کرد.

به نظر می رسد کاتچین ها و پروسیانیدین ها همراه با سایر اجزای ناشناخته به فعالیت ضد التهابی عصاره ها کمک می کنند.

دو گزارش با تمرکز بر خواص شیمیایی کشمش یافت شد که هر دو با رده های سلولی انجام شده بودند.

حجم‌های مختلف عصاره‌ها محصول خشک عصاره‌های متانولی به مدت 24 ساعت در 105 سلول اضافه شد.

سلول‌های AGS با این دوز از عصاره‌ها پیش انکوبه شدند و با سیتوکین TNF-α برای ارزیابی پاسخ التهاب تحریک شدند.