کیوی در سال 1401 موجب بیماری ناشناخته ای شد

محتوای ویتامین C کیوی سبز و طلایی به ترتیب در اتحادیه اروپا، میزان مصرف مرجع برای ویتامین C برای اهداف برچسب گذاری است. برای ادعای “منبع” و “بالا” محتوای مواد مغذی ویتامین C، مقادیر مورد نیاز است.

از این رو، سطوح ویتامین C در کیوی در سال 1401 آن‌ها را به عنوان دارای ویتامین بالا و واجد شرایط برای ادعاهای بهداشتی مجاز در اتحادیه اروپا برای عملکردهای مغذی ویتامین C می‌داند.

در میان پیشینه تعداد زیادی از گونه های آنتی اکسیدانی، محتوای ویتامین C کیوی بیشترین همبستگی را با فعالیت آنتی اکسیدانی کل کیوی دارد.

سطوح بالای ویتامین C در کیوی می تواند فراهمی زیستی آهن را بهبود بخشد. وضعیت ضعیف آهن یکی از شایع ترین نگرانی های ریزمغذی ها در سطح جهان است.

با تعدادی از پیامدهای نامطلوب سلامتی همراه است . در مطالعه ای بر روی افراد با وضعیت آهن پایین مصرف کیوی با غلات صبحانه غنی شده با آهن باعث بهبود وضعیت آهن شد.

در این مطالعه، 89 زن سالم برای دریافت غلات صبحانه غنی شده با آهن، شیر و دو عدد کیوی طلایی زسپری یا یک موز هر روز در وعده صبحانه به مدت 16 هفته تصادفی شدند.

نکته مهم، افزایش 10 میکروگرم در لیتر در فریتین سرم در زنانی که کیوی مصرف می‌کردند، سطح آن را تا محدوده مرجع طبیعی افزایش داد. علاوه بر این، میانگین غلظت گیرنده ترانسفرین محلول به طور قابل توجهی برای کیوی در مقابل برای موز کاهش یافت.

بخش قابل توجهی از جمعیت در سراسر جهان، از جمله بریتانیا مصرف میوه و سبزیجات بسیار ضعیفی دارند که منجر به وضعیت نامناسب ویتامین C می شود.

حفظ استخرهای بدن و غلظت ویتامین C پلاسما و سلولی معیارهایی برای ایجاد نیاز به ویتامین C بر اساس این فرض است که اشباع استخرهای بدن و غلظت پلاسما با انجام عملکردهای ضروری ویتامین C در بدن مرتبط است.

سطوح پلاسما اشباع، که اکنون با سلامت و تندرستی بهینه مرتبط است، تنها در حدود 20 درصد از جمعیت عادی و سالم یافت می شود. کار و همکاران نشان داد.