گم شدن پاکت پول در مراسم عروسی موجب قتل داماد شد

با وجود انواع مختلف مکاتبات مدرن، روش سنتی ارسال نامه همچنان مرتبط است. برای اینکه هدیه به دست مخاطب برسد، باید در پاکت پول با آدرس گیرنده بسته بندی شود و مهری با ارزش اسمی مناسب روی آن چسبانده شود.

اینکه پاکت پول علامت‌گذاری شده باشند یا خیر بستگی به روش حذف آنها از ثبت یک سازمان بودجه دارد. صدور و حذف پاکت های پول علامت گذاری شده، با توجه به اینکه در این صورت تمبر پستی از پاکت تفکیک ناپذیر است.

می توان فرض کرد که حساب پاکت های تمبر شده باید در همان حساب فرعی که تمبرهای پستی در آن ثبت می شود، نگهداری شود. در حساب فرعی اسناد پول علاوه بر این، آنها باید در میز نقدی سازمان ذخیره شوند.

در این حالت، هزینه پاکت های مشخص شده توسط صندوقدار یک سازمان بودجه از اعتبار حساب فرعی اسناد پولی به بدهی حساب های فرعی برای حسابداری هزینه انجام شده به هزینه بودجه یا بودجه خارج می شود.

مکاتبات صورتحساب صدور و رد پاکت پول هزینه پاکت های مهر شده مورد استفاده صندوقدار به هزینه بودجه کسر شد. هزینه پاکت های مهر شده استفاده شده توسط صندوقدار به عنوان هزینه فعالیت های خارج از بودجه حذف شد.

صدور پاکت های پول از میز نقدی توسط یک ضمانت نامه نقدی حساب با علامت “سهام” صادر می شود. ضمناً این معامله در دفترچه نقدی منعکس نمی شود.

توصیه می‌شود صدور پاکت‌های پول از صندوق نقدی جهت گزارش به مسئولین ارسال نامه در قسمت زیر منعکس شود. حساب فرعی تسویه حساب با افراد حسابدار برای هزینه پاکت های پول استفاده شده  است .

توسط افراد حسابدار در مکاتبات با بدهی حساب های فرعی برای حسابداری هزینه ها به هزینه بودجه یا بودجه خارج از بودجه اعتبار می شود. این ورودی های زیر را تولید می کند.

مبنای حذف بهای تمام شده پاکت های پول از حساب، اسناد حسابداری اولیه است که سازمان می تواند به طور مستقل تهیه و تأیید کند. به عنوان مثال، در مورد استفاده از اسناد پولی، اظهارنامه های صدور ارزش ها و غیره عمل می کند.